‹ Înapoi: Anunţuri

Anunț concursuri pentru posturile de șofer și fochist

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*), Opera Braşov scoate la concurs joi 1 martie 2018, la ora 11.00, următoarele posturi contractuale pe perioada nedeterminată:

- șofer - 1 post de execuţie cu studii medii/școală profesională la tr. prof. I cu o vechime minimă de 10 ani în meseria de șofer și posesor al permisului de conducere – categoria B, post care face parte din cadrul serviciului producție – administrativ;
- muncitor calificat - fochist - 1 post de execuţie cu studii medii/școală profesională la tr. prof. I cu o vechime minimă de 9 ani în meseria de fochist, cu certificat de calificare pentru meseria de fochist sau autorizație ISCIR însoțită de talonul pentru vize anuale și cunoștințe în domeniul instalațiilor sanitare, post care face parte din cadrul serviciului producție – administrativ;

Concursul va avea loc la sediul Operei din Braşov, str. Bisericii Române, nr. 51.
Informaţii la Tel.: 0268/415990, 0268/415991 – secretariat și de la doamna ALDEA MARILENA – şef serviciu resurse umane la telefon 0758/071949.

Toţi candidaţii au obligaţia să depună la secretariatul Operei Braşov până la data de 22 februarie 2018 - ora 11.00 dosarul de concurs care trebuie să conţină:
- cerere de prezentare la concurs;
- curriculm vitae model european;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
- buletin (carte) de identitate original şi copie;
- carnet de muncă original şi copie şi adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor după desfiinţarea cărţilor de muncă;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, corespunzătoare postului pentru care candidează;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

Probe de concurs: - în data de 26 februarie 2018 selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
- în data de 1 martie 2018 la ora 11.00 - proba practică pentru șofer și proba scrisă pentru muncitor calificat - fochist;
- în data de 2 martie 2018 la ora 11.00 - proba de interviu.

Menţionăm că proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba practică sau proba scrisă.

MANAGER,
Mezei Ovidiu – Lucian


ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Ing. Marilena Aldea

 


TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL DE FOCHIST:

TEMATICA
1) Utilizarea si exploatarea cazanelor de apa calda si cazanelor de abur de joasa presiune :
- Supravegherea cazanelor.
- Organizarea salii cazanelor;
- Personalul de deservire si organizarea muncii in centrala termica;
- Evidenta exploatarii cazanelor;
- Pregatirea cazanului pentru aprinderea focului;
- Aprinderea focului;
- Pornirea cazanului;
- Functionarea cazanului;
- Oprirea, racirea si goliriea cazanului;
- Revizii tehnice curente. curatarea si conservarea cazanelor.
2) Obligațiile și responsabilitățile personalului de deservire al cazanelor.
3) Norme SSM
4) Norme SU

BIBLIOGRAFIA
Prescriptia tehnica PT C9 - 2010 "Cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune", aprobata prin Ordinul nt. 663/12.04.2010 al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri - Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat.

Capitolul IV Utilizarea/Exploatarea cazanelor
- Sectiunea a 2-a “Supravegherea cazanelor”, an 37 ÷ 40,
- Sectiunea a 3-a “Organizarea salii cazanelor”, art 41 ÷ 45.
- Sectiunea a 4-a “Personalul de deservire si organizarea muncii in centrala termica”, art. 46 ÷ 49;
- Sectiunea a 5-a "Evidenta exploatarii cazanelor", art 50 ÷ 53;
- Sectiunea a 6-a “Pregatirea cazanului pentru aprinderea focului", art 54 ÷ 59;
- Sec^iunea a 7-a “Aprinderea focului”, art. 60 ÷ 65 ;
- Sectiunea a 8-a “Pornirea cazanului”, art. 66 ÷ 67 ;
- Sectiunea a 9-a ”Functionarea cazanului", art 68 ÷ 77;
- Sectiunea a 10-a "Oprirea, racirea si golirea cazanului", art. 78 ÷ 82;
- Sectiunea a 11-a “Revizii tehnice curente, curatarea si conservarea cazanelor”, art 83 ÷ 87.

Capitolul XlIl Obligatii si responsabilitati
- Sectiunea a 4-a "Obligatiile si responsabilitatile personalului de deservire", art 184.

Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 14.07.2006 (*actualizată*); 
Cap IV – Obligatiile lucratorilor

Legea nr.307/2006 (*actualizată*) privind apararea impotriva incendiilor
Cap II – Obligatiile administratorului,conducatorului institutiei ,utilizatorului si salariatului


ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Aldea Marilena

Scris joi, 8 februarie 2018

Calendar spectacole şi evenimente

loading calendar

Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov