‹ Înapoi: Anunţuri

Anunț concurs balet 30 noiembrie 2017

ANUNŢ


În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (*actualizată*), Opera Braşov scoate la concurs următoarele posturi contractuale pe perioada nedeterminată, astfel:

1. Joi 30 noiembrie 2017, ora 10.00, următoarele posturi contractuale:

- solist balet - fată - 1 post de execuţie cu studii medii la tr. prof. I cu o vechime minimă de 7 ani în specialitate care face parte din cadrul serviciului balet;

Concursul va avea loc la sediul Operei din Braşov, str. Bisericii Române, nr. 51.

Informaţii la Tel.: 0268/415990, 0268/415991 – secretariat și de la doamna ALDEA MARILENA – şef serviciu resurse umane la telefon 0758/071949.

Toţi candidaţii au obligaţia să depună la secretariatul Operei Braşov până la data de 22 noiembrie 2017 - ora 11.00 dosarul de concurs care trebuie să conţină:
- cerere de prezentare la concurs;
- curriculm vitae model european;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
- buletin (carte) de identitate original şi copie;
- carnet de muncă original şi copie şi adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor după desfiinţarea cărţilor de muncă;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, corespunzătoare postului pentru care candidează;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

Probe de concurs: - în data de 27 noiembrie 2017 selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
- în data de 30 noiembrie 2017 la ora 10.00 - proba practică pentru solist balet - fată;

Tematica de concurs va fi afişată la sediul instituţiei și pe site-ul Operei Brașov www.opera-brasov.ro.

DIRECTOR,
Mezei Ovidiu – Lucian

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
Ing. Marilena Aldea

 

TEMATICA PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 30.11.2017 – ORA 10.00 PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE SOLIST BALET – FATĂ LA SERVICIUL BALET

CONCURSUL VA CONSTA DIN O PROBĂ PRACTICĂ:

Proba impusă - pregătirea și susținerea orei de studii cu ansamblul de balet al OPEREI;
                    - pointe;
Probă la alegerea candidatului – variație din următoarele balete clasice:
- ”LACUL LEBEDELOR” de P. I. Ceaikovski;
- ”GISELLE” de A. Adam;
- ”DON QUIJOTE” de L. Minkus;
- ”PAQUITA” de L. Minkus;


ŞEF SERVICIU BALET,
ENĂCACHE COSMINA - MEDA

Scris marţi, 7 noiembrie 2017

Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov Opera Brasov